Projektbeskrivning

’Zoo-Logi’ är en intresseväckande träbyggnad som placeras ut i odlingsområden och koloniträdgårdar. Innanmätet är tänkt som redskapsförråd, men kan också hysa WC. Byggnaden utgör ett karaktärsfullt landmärke och ökar orienterbarheten i dessa ofta flacka odlingslandskap.

Höljet på ’Zoo-Logi’ utgörs av bostäder för urban nyttofauna. Genom att skapa ett gytter av hålrum av olika typ lockas djurarter till inflyttning. Djur som svalor, tornseglare, mesar, trastar, fladdermöss, solitärbin, fjärilar, humlor, paddor och igelkottar ökar produktionen av mat genom att decimera skadedjur på köksväxterna och pollinera blommorna i området. ’Zoo-Logi’ visar på de ekologiska sambanden och ökar medvetenheten om den biologiska mångfalden som stadens odlingsområden bidrar med.