Projektbeskrivning

URBIO vaseskär

Vaseskär är tänkta flytande biotoper ute på stadens vatten som är både barnkammare för fisk och sjöfågel och sällsamma besöksplatser på sensommaren för farkostfarande fritidsfolk. Både över- och undersida på skären skulle kunna göras biologiskt tillgängliga. Kobbarna förses med myllrande fuktäng, och med ett diffust gränssnitt mellan vatten och land skapas habitat för en rad fuktgynnade växt- och djurarter. Speciella ilandstigningsplatser och torra picknickplatser styr det mänskliga slitaget. Kobbens undersida är försedda med monterade döda träd, så kallade vasar, som med sina grenverk sticker ut runt ön under vattnet och bildar ett skyddande barnkammar-rev som drar till sig insekter, kräftdjur och småfisk. Signaturart för Vaseskären är skrattmåsen som med sina skränande fågelkolonier skyddar även andra häckande fågelarter och som på ett pedagogiskt vis visar på naturens cykler.