Projektbeskrivning

Genom att kombinera folkliv och aktivitet (rött) med urban grönska (grönt) och dagvattenhantering (blått) kan den centrala Vasagatan förvandlas till en viktig länk i staden. Med ’Vasagatan RGB’ omvandlas en femtedel av gaturummets hårdgjorda trafikytor till vistelseytor med möjlig infiltration av dagvatten. Nya kluster av olikartade träd planteras längs med stråket och gör Vasagatan mer än tre gånger så grön som idag. Likt ’sunken gardens’ lockar långsträckta, nedsänkta aktivitetszoner med olika typer av lekfulla redskap folk att utmana varandra i rörelsespel och balanslekar. Sittvänliga trappsteg och murelement bjuder in förbipasserande att stanna upp och ta del av det publika livet.

URBIO_Vasagatan_RGB_2