Projektbeskrivning

URBIO tjärnmanege

Tjärnmaneger är vattensamlingar omgärdade av kallmurar av sten i lagom sitthöjd. Tjärnmanegerna fungerar som dagvattenbuffrande dammar med nyanlagda, fuktgynnade växtsamhällen. Dessa platsinterventioner fungerar som viktiga refuger för grod- och kräldjur, vilket de omkringliggande stenmurarna faktiskt bidrar till. Förutom att stenmurarna bjuder in folk att slå sig ner och njuta en stund av jagande trollsländor och förbi-simmande salamandrar, fungerar de även som viktig övervintringsplats åt inte minst grodor och ödlor. Dessutom kan skolbarn nyttja Tjärnmanegrarna som utomhusklassrum där vattenspegeln blir som en scen för naturlivet. Dammarna placeras i stadslandskapets lågpunkter där folk passerar förbi och dit dagvatten från gångvägar, torgytor och tak enkelt kan ledas. Varje skolgård borde få sin egen Tjärnmanege!