Projektbeskrivning

STORK-OPTIMERAD SKÅNSK STADSBYGD I KRONETORP, BURLÖV KOMMUN

Ny, kollektivtrafiknära stad länkar samman Burlövs höghusområden med Åkarps villamattor. Tydliga trädalléer skapar långsträckta siktlinjer i historiskt viktiga landskapsaxlar. Parkvången vindlar genom stadsdelen och länkar samman områdets två befintliga skogar. Stadsodlingsfält integreras i stadsplanen och minner om odlingslandskapet betydelse. Dagvattnet samlas upp på kvartersnivå och förs genom regnträdgårdar i gränderna till fuktdrag i omgivningens lågpunkter. Grodhabitat och förberedda visten på tak förbereder storkens reträtt till det skånska landskapet.

SKEDE: Inbjuden tävling
UPPDRAGSGIVARE: Burlövs kommun/Kronetorp Park AB
TEAM: Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor, Urban Minds, Iterio och TUB
AREA: 1 030 000 m²