Projektbeskrivning

BARKARBY MADER, JÄRFÄLLA

Barkarby mader är en naturpark som likt en grönblå artär löper genom den tänkta stadsbebyggelsen i Barkarbystadens andra etapp. Här förnyas de befintliga vattendragen genom meanderande dragning, svämplan som kan härbärgera översvämmande vattenmassor och en rad ekologiska insatser. Kajfåran i den nordvästra delen är mer urban i sin karaktär med rekreativa platser och torgbildningar. Här renas dagvattnet från anslutande gaturum i översilade regnbäddar. I den centrala delen öppnar sig ett vidsträckt fuktängslandskap med svämbara ytor: ”maderna”. För att stimulera den biologiska mångfalden berikas å-fåran med strukturer som död ved, utlagda stenblock och sjok av strandvegetation.

SKEDE: Strukturskisser, naturpark och restaurering av vattendrag 2017
UPPDRAGSGIVARE: Järfälla kommun
TEAM: WRS och SE´s Landskap
AREA: 34 ha