Projektbeskrivning


Polykultur är en metod hämtat från jordbruket där man helt enkelt odlar olika grödor på samma plats. Polykultur-principerna är ett sätt att säkerställa avkastningen naturens nycker till trots. När en gröda missgynnas av väderleken går en annan in och täcker upp. Polykultur bygger på ett odlande i flera skikt, där marken nyttjas maximalt även i tid med grödor som avlöser varandra.

Polykultur skulle kunna bidra till att stärka livbetingelserna för stadsborna och ge en mer robust grönstruktur som ökar stadens resiliens (stresstålighet). Polykultur i stadsgrönskan skulle ge fler myllrande och upplevelserika platser, något som också gynnar den urbana nyttofaunan. Det ensartade och strikta skulle med sköna växt-cocktails bli mer brokigt och dynamiskt. Varje växtindivid planteras i mindre sjok eller till och med en och en, där mångfalden av arter och sorter tillsammans bildar ett brikollage av färg och form. Även häckelement och trädrader skulle kunna gestaltas med polykultur. Klippta häckar med divers artsammansättning skulle kunna få melerade eller kamomönstrade bladverk. Artmixade trädrader skulle ge en mindre formell känsla i stadsrummet och ge en variation i lövskugga, stamuttryck, höstfärger och bladformer på marken. Man skulle kunna anlägga hela arboretum-alléer, där texter om de olika trädarterna läggs in i det närplacerade stadsmöblemanget.