Projektbeskrivning

Mulmorglarna är veteraneks-inspirerade picknickplatser placerade i solbelysta bryn. De karakteriseras av en högrest volym utförd i laxknuttimrad ek som verkar som landmärke i landskapet. Mulmorgelns inre hålrum härbärgerar nedmultet trä och rester från djur – den så kallade mulmen. Den här platsinterventionen lyfter fram eken som värd för en sällsam artrikedom, med över tusen arter av organismer som är direkt kopplade till ekbackemiljöerna.

Från ett trädäck kan den gästande gruppen av skolbarn eller friluftsentusiaster läsa på om ett antal utvalda organismer som lever i Mulmorgeln. Väggarna på Mulmorgeln är full av inskriptioner med de latinska namnen på skalbaggar, klokrypare och tvåvingar för att påminna besökaren om alla invånare där inne. De placeras i anslutning till där människor rör sig och i närheten till ekar. På så vis fungerar de som hoppstenar både för folk och fä.