Projektbeskrivning

Hornsgatan är en av landets mest ohälsosamma stadsmiljöer med farligt höga partikelhalter i luften och en undermålig ljudmiljö. Hur skulle det se ut om gaturummet här försågs med klätterväxtförsedda strävbågar som såg till att inte bara reducera hastigheterna på fordonstrafiken, utan även absorbera buller och rena luft och dagvatten från oönskade partiklar? Strävbågarna kunde fungera som svävande ränndalar som leder takvattnet från omgivande byggnader högt över trottoarerna och ned i regnbäddarna där klätterväxterna är planterade. Detta skulle hjälpa till att dämpa flödena vid sommarregn och minska risken för översvämmade gator. Genom att mångdubbla mängden biomassa i gaturummet fås också önskansvärd avkylning i händelse av värmebölja.

Förutom allt detta skulle strävbågarna öka den biologiska mångfalden genom att ge insekter och fåglar en fristad i gaturummet. De bullerreducerande spaljékonstruktionerna kunde dessutom understödja temporära platsbildningar genom att olika former av hängande möblemang applicerades i dem. Utan tvekan skulle de hängande trädgårdarna göra promenaden längs Hornsgatan till en mer attraktiv och audiellt skön upplevelse.