Projektbeskrivning

’Blå band’ är regnträdgårdar, eller ”rain gardens” på engelska, utmed Sveavägen i Stockholm. Regnträdgårdarna är ett sätt att göra den kraftigt trafikerade vägmiljön längs Sveavägen mer attraktiv för gående och cyklister och samtidigt föra in ekologisk dagvattenhantering mitt i City. ’Blå band’ skulle stärka handeln och näringslivet och samtidigt visa på Stockholm som en föregångsstad.

Genom att luta Sveavägens hårdgjorda körbanor mot vegetationsytorna nyttjas nederbörden för bevattning av regnträdgårdarnas vegetation och de befintliga träd som är planterade längs gatan. Regnträdgårdarna skulle hjälpa till att rena trafikvatten och luftföroreningar och samtidigt skapas ett mer attraktivt gaturum med plats för människor. Idéprojektet har även ett symboliskt innehåll med viss aktualitet, då regnträdgårdarna, likt ett blått pärlband, markerar den viktiga stadsbyggnadsaxeln i Lindhagenplanen från 1866 mellan Slottet i Gamla Stan och Haga Slott.