Projektbeskrivning

Biokonsoler på husfasader innehåller olika fraktioner av pimpstensjordar och växter i ett flexibelt system. Modulerna kan varieras i storlek och innehåll beroende på vilka flöden som måste hanteras. En solcellsdriven pump kopplar ihop modulerna så att regnvatten från taken kan användas på ett effektivt sätt. Bräddningsrör leder vattnet så att det kan bredda över mellan boxarna och även till planteringar i mark som annars ligger i regnskugga. På så vis blir dagvattenhanteringen synlig och tillför både estetiska och pedagogiska värden till gården eller gaturummet, likt en vertikal regnträdgård.

Hållbara material, rätt växter och konstruktion är avgörande, precis som vid anläggning av gröna tak. Men fördelen att kunna utnyttja de vertikala strukturerna för dagvattennyttjande ger helt nya möjligheter att infoga ekosystemtjänster i den byggda strukturen. Med rätt gestaltning blir Bio-konsolerna inte enbart en teknisk lösning, utan ger även fler upplevelsevärden till trånga gårdar och gaturum. Bio-konsoler har potential att bli en del av de nya, smarta lösningar som måste till för att avlasta våra urbana landskap.