Projektbeskrivning

’Bi-Bo’ är ett idéprojekt där vi sätter fingret på biodiversa potentialen i väglandskapens impediment. Vägrenarna kan med små medel (magra ytjordar, årlig slåtter) kunna förvandlas till bioproducerande korridorer av nektar- och fröproducerande ängsmark. Här kan ängsflora som trängts undan i monokulturella lantbrukslandskap hitta sin tillflyktsort och insekter och fåglar hitta föda. Dessutom utgör biostäppen ett blomstrande motiv för den förbipasserande.

’Bi-Bo’ är konverterade reklamskyltar längs våra vägar som förses med bibatterier för solitärbin, det vill säga små håligheter, i upprepande miljonprogramstrukturer. Solitärbina är en insektsgrupp på tillbakagång, kanske kan väglandskapens vägrenar bidra till solitärbinas fortbestånd. Närvaron av solitärbin blir ett mått på hur väl biostäpp-konceptet fungerar.  Varje enskild bibostad i dessa vertikala bibatterier fungerar som pixel i skyltens bild. Budskapen ska sätta fokus på naturen i staden och de vilda binas ekotjänster som pollinerare av frukt och bär.